Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Star Pharma AS til forbrukere ved salg fra nettbutikk. Ordrebekreftelse og bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Partene i avtalen Selger: Star Pharma AS Postboks 19 4855 Froland

Star Pharma AS har organisasjonsnummer 927 816 784

Adresse for retur av produkter: Star Pharma AS, c/o Direct House Arendal AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

Kundeservice: Henvendelser til kundeservice bes rettet til: support@starpharma.no Telefon +47 47 13 42 71 – Mandag-torsdag kl 10-13.

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen Produktet: Den varen som er bestilt Tjenesten: Abonnementet

 

Avtalen

Når bestilling er mottatt av Selger er avtalen bindende for begge parter. Selger sender ordrebekreftelse til Kjøper pr e-post som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper er forpliktet til å kontrollere ordrebekreftelsen, og gi Selger beskjed straks dersom ordrebekreftelsen ikke stemmer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår og opplysninger samt skjema for angrerett.

 

Salg og pris

Produktet selges gjennom et abonnement uten bindingstid. Ved å godta betingelsene inngår Kjøper en avtale om abonnement med fast levering av det bestilte produktet til prisen som til enhver tid er oppgitt på produktenes nettside og/eller ordrebekreftelse, inkl mva og frakt. Det sendes ut en pakke med 60 dagers forbruk hver 50.-60. dag slik at hver forsendelse koster tilsvarende to måneders pris inkl. mva. og frakt. Abonnementet løper frem til oppsigelse.

 

Levering

Kjøper forplikter seg til å gi Star Pharma AS beskjed hvis leveransen ikke kommer frem til forventet tidspunkt.

Produktet leveres til Kjøpers postkasse. Forventet leveringstid for første forsendelse er inntil to uker fra bestilling. Hvis Kjøper ikke gir beskjed om savnet leveranse innen fristen, vil dette bli betraktet som om varen er levert, og krav om betaling vil opprettholdes.

For påfølgende leveringer av pakker gjelder følgende:

Første ordinære forsendelse sendes ut fra 25-30 dager etter prøvepakken og innen 50-60 dager for påfølgende leveranser. Forventet levering er normalt innen 3-10 dager fra forsendelse. Hvis Kjøper ikke gir beskjed om savnet leveranse innen et evt. inkassokrav utestedes, vil kravet uansett opprettholdes. Varene kan sendes ut på nytt etter at evt. krav er innfridd.

Kjøper må være over 18 år for å kunne bestille Produktet. For bestillinger i og til Norge selger Star Pharma kun produkter som er klassifisert som kosttilskudd/food supplements og disse kan fritt omsettes i Norge. Ved kjøp av produkter til andre land anses kjøper som importør av produktet til landet og må opptre i samsvar med de regler som gjelder for import, herunder hva som lovlig kan importeres til det landet bestillingen sendes til.

Star Pharma AS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller returer som skyldes tollkontroll, regler eller forbud som hindrer produktets levering.

I normale tilfeller bærer Star Pharma AS alle kostnader ved levering. Star Pharma AS kan likevel ikke ta ansvar for at regelendringer eller ekstraordinære forhold medfører at slike utgifter kan tilkomme.

 

Oppsigelse

Oppsigelse må skje innen 14 dager etter fakturadato for utsendt Produkt i Tjenesten. Siste dag for oppsigelse fremkommer derfor av fakturaen og/eller på Min Side via Selgers nettside. Oppsigelse kan skje til kundeservice (se over om kontaktinformasjon) per e-post eller brev. Ved bruk av brev gjelder poststemplet dato for beregning av om fristen er overholdt. Ved for sen oppsigelse forplikter Kjøper seg til å motta neste planlagte levering i Tjenesten før abonnementet opphører. Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveringer av Produktet og kansellere abonnementet dersom betaling uteblir for to eller flere forsendelser, eller der Kjøper ikke lenger kan anses som kredittverdig av Selger.

 

Reklamasjon

Vi tilstreber en høy kvalitetssikring av våre varer. Skulle det allikevel være feil med forsendelsen må Kjøper ta kontakt med kundeservice så fort som mulig, i motsatt fall tapes rett til reklamasjon. Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til angitt holdbarhetsdato. Produktet må oppbevares tørt, kjølig og ikke i direkte sollys.

Selger tar forbehold om driftsstans, feilprising og feil i informasjon som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, herunder tekniske problemer, strømbrudd, overbelastning og sabotasje o.l. se også punkt om Force Majeure.

 

Betaling

Produktene selges som en abonnementsordning. Betaling kan skje via automatiske trekk fra kort eller faktura. Ved betaling med kort aksepterer du automatisk trekk i henhold til abonnementssyklus basert pris, valgt mengde og intervall. Betaling via kort skjer med automatiske trekk via den anerkjente og internasjonale betalingsløsning Stripe. Betaling via faktura organiseres via våre tilbydere Zolva eller Arvato Financial Solutions. Det kan bli foretatt kredittsjekk av deg som kunde for at du skal kunne betale med faktura.

Stripe, Zolva og Arvato Financial service har egne vilkår for sin virksomhet som fremkommer på deres nettsider og som en del av deres løsninger. Star Pharma AS forholder seg til og handler i tråd med disse vilkårene.

Betaling via faktura må skje innen utløpet av forfallsdato som er angitt på faktura. Blir fristen overskredet vil Kjøper motta en betalingspåminnelse med varsel om inkasso og med et purregebyr pålydende kr 35,-. Betales ikke denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til gjeldende norske regler og praksis. Zolva og Arvato følger opp alle betalinger på vegne av Selger. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til den av disse som behandler betalingen.

 

Angrerett og retur

Angreretten gjelder i 14 dager etter inngåelse av avtale i henhold til angrerettloven. Det betyr at Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag Kjøper mottar det første produktet til sin postkasse.

Hvis pakken er sendt ut før angreretten benyttes, forutsettes det at forsendelsen returneres intakt i original emballasje med utfylt angrerettskjema som følger første leveranse. Kjøper plikter å dekke returporto. Helsekost er kategorisert av norske myndigheter som næringsmiddel/matvare av hensyn til kvalitetssikring. Ved benyttet angrerett på produkter der forseglingen er brutt vil originalkravet bli opprettholdes selv om pakken sendes i retur. Kjøper er også ansvarlig for eventuelle skader på returnert produkt.

Har Kjøper mottatt en pakke Kjøper ikke har bestilt ber Selger om å bli kontaktet via kundeservice umiddelbart på e-post: support@starpharma.no

Det er kun returrett på første forsendelse i henhold til angrerettloven. Videre abonnementspakker kan ikke returneres. Pakker som kommer i retur utenfor reglene om angrerett eller avtale med kundeservice vil normalt medføre et returgebyr på kr. 150,-. Utstedt faktura utenfor angreretten krediteres ikke. Ved retur av pakker grunnet ukjent adresse så vil det medføre et portogebyr på kr. 79,- når pakken sendes på nytt igjen til korrekt adresse.

 

Adresseendring

Adresseendring må meldes til Selger så raskt som mulig. Det er Kjøpers ansvar å melde fra om flytting. Eventuelle kostnader tilknyttet forsendelser som er sendt uten at adresseendring er meldt, må dekkes av Kjøper. Adresse er support@starpharma.no

 

Markedsføring

Når du foretar et kjøp hos oss vil du motta nyhetsbrev/markedsføring for våre varer og tjenester via post, e-post, SMS eller andre medier du har oppgitt til oss. Du kan alltid gi oss beskjed om at du ikke ønsker ytterligere markedsføring ved å ta kontakt med oss.

 

Tilbud og kampanjer

Intropriser, tilbud og kampanjer gjelder kun nye kunder på det valgte produktet / abonnementet, ordre fra allerede eksisterende eller tidligere kunder vil få ordinærpris om ikke annet er avtalt.

 

Personopplysninger

Selger garanterer at bruk og oppbevaring av persondata vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven. Vi oppbevarer ikke sensitiv konto eller kredittinformasjon. Personopplysninger vil utenfor Star Pharma AS sitt konsernområde kun bli delt med Zolva, Arvato Financial Service, Direct House og andre markedsføringspartnere, da det er nødvendig for fakturering og betaling ved salg av fordringer. Selger forbeholder seg retten til å kontakte kunden med tilbud og nyheter. Kjøper har rett til innsyn i registrerte opplysninger. Vi viser også til vår personvernerklæring på våre nettsider.

 

Ansvar for feil

Selger er ansvarlig for at produktet tilsvarer det som er oppgitt i markedsføringen både i form av kvalitet på produkt og at kundene får det de er lovet. Selger er likevel ikke ansvarlig for at produktet passer for kunden.

 

Produktets innhold og virkning – bruk av produktet

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller uforsiktig bruk av Produktet. Produktet registrert som et kosttilskudd og/eller kosmetikk i henhold til norsk rett. Kosttilskudd er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt døgndose må ikke overskrides. Kosttilskudd skal lagres utilgjengelig for barn.

Kjøper må følge doseringsanvisningen som er angitt på emballasjen. Selger kan endre Produktets innhold, sammensetning, emballasje uten forvarsel og uten å opplyse kunden særskilt om dette, så lenge Produktets nye innhold har tilsvarende effekt som det opprinnelige Produktet.

Ved endringer av resept som kan medføre fare for kjente allergier/allergikere vil selger opplyse skriftlig om dette. Produktet er et kosttilskudd eller et kosmetisk produkt hvor virkningen kan følge av kliniske studier, bruk, litteratur eller brukeres erfaringer. Ettersom kosttilskudd eller kosmetikk har individuell grad av virkning, kan effekten ikke garanteres hos enkeltindivider, og Selger kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske eller helsemessige forhold oppstått som følge av Produktets effekt ved bruk.

 

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Selger å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Selger tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, som strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

 

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Klageorgan – Forbrukerrådet